Powered by Smartsupp Řízení kvality a technická dokumentace - ✅ Magneticke-separatory.cz
Chcete dostat zdarma nabídku na separátor od naší firmy?
Samozřejmě chci

Průtokové magnetické separátory – tlaková zařízení

Průtokové magnetické separátory jsou dodávány jako tlaková zařízení, na které se vztahuje Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. – o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Toto nařízení zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/68/EU (PED) ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

Firma MAGSY, s.r.o. si plně uvědomuje a respektuje požadavky výše uvedených národních a mezinárodních předpisů a v souladu s nimi tlaková zařízení vyrábí a dodává na trh.

Návrh

Každý typ magnetického separátoru je navržen do jednoho konkrétního potrubního systému a pro konkrétní medium, ze kterého mají být magnetické nečistoty separovány. Nelze jej proto použít pro jinou aplikaci.

Aby mohl být Váš magnetický separátor zatřízen do kategorie tlakového zařízení podle 2014/68/EU (PED), potřebujeme znát několik základních údajů:

 • velikost vstupní a výstupní příruby
 • nejvyšší dovolený tlak v systému
 • nejvyšší dovolenou teplotu v systému
 • medium, které má průtokovým separátorem proudit

Na základě těchto vstupních dat může být magnetický separátor zatřízen do kategorie a může Vám být učiněna optimální nabídka konkrétního typu zařízení.

Pro každý typ průtokového magnetického separátoru je vypracován pevnostní výpočet, analýza rizik, technická dokumentace a svařovací postupy.

Průtokové separátory jsou vyráběny v souladu s harmonizovanými normami ČSN EN 13480-1-5.

Výroba

Magnetické separátory jsou vyráběny z nerezových materiálů schválených pro výrobu tlakových zařízení. Pro části vystavené tlaku jsou archivovány materiálové atesty podle ČSN EN 10204 – 3.1.

Samozřejmostí je kvalifikace postupů svařování WPQR, včetně certifikace a schválení svářečů podle ČSN EN ISO 9601-1:2018 – PED. Vše pod dohledem externího, smluvně vázaného svářečského inženýra – svařovacího dozoru.

V případě zatřízení tlakového zařízení do kategorie II nebo III je zahájena spolupráce s oznámeným subjektem. Metoda posuzování shody probíhá modulem G – posuzování shody každého jednotlivého kusu.

Zkoušení

NDT metody – Vizuální kontrola, Radiografické zkoušení a zkoušení kapilární metodou v rozsahu daném normou ČSN EN 13480-5. Kvalifikace personálu provádějícího NDT je podložena řádnými oprávněními vydanými akreditovaným certifikačním orgánem.

Tlaková zkouška je provedena podle ČSN EN 13480-5.

Dokumentace po dodání

Je dodána v jazyce členské země, ve které má být tlakové zařízení uvedeno na trh, není-li dohodnuto jinak.

 • Prohlášení o shodě podle 2014/68/EU, pro magnetické separátory kategorií I – III nebo
 • Prohlášení o shodě podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 – pro magnetické separátory nespadající do žádné kategorie (článek 4, odst.3. 2014/68/EU)
 • Návod k instalaci a použití
 • Protokol měření magnetické indukce dodaného zařízení

Magnetické separátory na sypké nebo tekuté směsi s pohonnou jednotkou – strojní zařízení

Magnetické separátory, které jsou vybaveny vlastní hnací jednotkou, jsou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17.května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES definovány jako strojní zařízení nebo jako neúplná strojní zařízení.

Jako na takové se na ně vztahují požadavky směrnice 2006/42/ES a relevantní požadavky dalších směrnic, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU (EMC) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (LWD).

V případě Vašeho požadavku lze dokladovat shodu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/1935/ES ze dne 27.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Chcete-li instalovat magnetický separátor do prostředí s nebezpečím výbuchu, zajistíme, aby námi dodaný magnetický separátor splňoval všechny relevantní požadavky směrnice 2014/34/EU (ATEX).

Zda-li bude strojní zařízení klasifikováno jako neúplné strojní zařízení nebo jako strojní zařízení, je závislé na způsobu dodání:

1. Nákup magnetického separátoru bez uvedení do provozu

Zařízení je dodáno jako zboží a zákazník si instalaci a uvedení do provozu zajistí sám na své náklady a na svou zodpovědnost.

V tomto případě je zařízení dodáno jako NEÚPLNÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ podle 2006/42/ES.

Firma MAGSY, s.r.o. odpovídá za bezpečnost zařízení pouze v rozsahu dodaného neúplného strojního zařízení, není provedeno posouzení bezpečnosti instalace zařízení.

Pro uvedení do provozu je třeba provést posouzení bezpečné instalace stroje a vydat ES prohlášení o shodě.

Dokumentace po dodání

 • Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení dle 2006/42/ES, 2014/35/EU a 2014/30/EU
 • Pro magnetický separátor určený do výbušného prostředí: EU Prohlášení o shodě dle 2014/34/EU
 • Revizní zpráva o revizi elektrického zařízení pracovního stroje v ČJ
 • Návod k použití vč. Instrukcí k instalaci
 • Protokol měření magnetické indukce dodaného zařízení

2. Nákup magnetického separátoru včetně uvedení do provozu

Součástí dodávky zařízení je také uvedení do provozu.

V tomto případě je zařízení dodáno jako STROJNÍ ZAŘÍZENÍ podle 2006/42/ES.

Firma MAGSY, s.r.o. odpovídá za bezpečnost jak samotného zařízení, tak i za jeho bezpečnou a správnou instalaci v potrubním systému. V této souvislosti je podstatná spolupráce s objednatelem zařízení, zejména v oblasti vytipování vhodného umístění a zajištění všech bezpečnostních parametrů instalovaného magnetického separátoru.

Posouzení bezpečnosti nainstalovaného strojního zařízení je provedeno firmou MAGSY, s.r.o. Rovněž je provedeno zaškolení obsluhy.

Dokumentace po dodání

 • ES Prohlášení o shodě dle 2006/42/ES, 2014/35/EU a 2014/30/EU
 • Protokol o zaškolení obsluhy
 • Pro magnetický separátor určený do výbušného prostředí: EU Prohlášení o shodě dle 2014/34/EU
 • Revizní zpráva o revizi elektrického zařízení pracovního stroje v ČJ
 • Návod k použití
 • Protokol měření magnetické indukce dodaného zařízení